actualiteit

Groeiende aandacht voor slimme stedelijke mix…

Ontwikkeling en beheer van stedelijke bedrijfsruimte moet voor een belangrijk deel in handen komen van professionele vastgoedpartijen. Alleen dan kan de ambitie om bedrijfsruimte te stapelen  en te mixen met andere functies slagen. Dat stellen experts in het vakblad BT en Stadszaken.

De aandacht voor het mixen van functies – wonen, werken, leren en recreëren – neemt toe. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de provincies Utrecht en Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag sturen aan op het beter benutten van bestaande werklocaties. In het onlangs gepresenteerde ‘Programma Ruimte voor Economie’ zijn bijvoorbeeld als actiepunten opgenomen: 1. het beter benutten en verduurzamen van bestaande bedrijfslocaties en 2. het sturen op een goede woon-werkbalans in het stedelijk gebied. Ook dichter bij huis is er aandacht voor deze thematiek. Het project Smart Urban Mix, dat FABRICations, Architectuurcentrum Eindhoven c.s. vorige week in Natlab presenteerden, onderzoekt de (on)mogelijkheden van het mixen van functies op een concrete bedrijvenlocatie, namelijk De Run in Veldhoven.

Het is de vraag wie die – gemixte – bedrijfsruimte gaat realiseren. Gert-Joost Peek, lector gebiedsontwikkeling en transitiemanagement aan de Hogeschool Rotterdam, heeft daarbij twee modellen voor ogen. Het eerste model is dat overheden de bouw van werkruimte bij de markt afdwingen. Bijvoorbeeld in de vorm van privaatrechtelijke afspraken waarbij op gebiedsniveau tegenover de bouw van een bepaald volume woonruimte een bepaald minimum volume aan te realiseren werkruimte staat. Als het nodig is, kan dit ondersteund worden met gemeentelijk grondbeleid. De tweede model dat Peek in het interview noemt is een model met ‘sociale werkbouwcorporaties’ die net als de sociale woningbouwsector zonder winstoogmerk betaalbare werkruimte realiseren, ondersteund door (indirecte) subsidies. Een mix van wonen en bedrijfsruimte kan aantrekkelijk zijn. Uit een inventarisatie van transactiedata door de onderzoekers Klaas Tjalling Bakker (Nylandpark) en Gerlof Rienstra (Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies), blijkt dat de waarde van mixgebieden afgelopen jaren sneller steeg dan van monofunctionele woon- of werklocaties. Investeren in bedrijfsruimte betaalt zich ook zo in financieel opzicht uit.

Lees hier het hele artikel in Stadszaken. Het SUM-onderzoek naar het mixen van wonen, weken, leren en recreëren is nog tot en met zondag 5 november te zien in Natlab. 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je inbox