agenda

Stadsgesprek: Stedelijke Implosie / Urban Implosion

(For English: see below) De laatste decennia staan verdichting en herontwikkeling hoog op de stedelijke agenda. Sinds de westerse wereld definitief een omslag maakt van een industriële samenleving naar een kennis- en netwerksamenleving zijn de bakens verzet. Verlaten fabrieksterreinen of oude havengebieden worden in hoog tempo herontwikkeld tot bruisende creatieve nieuwe stedelijke centra. Woontorens schieten als paddenstoelen de lucht in. Stadssilhouetten worden inmiddels gedomineerd door steeds meer hoogbouw. Trends die ook in Eindhoven zichtbaar zijn.

Maar, waarom en hoe gebeurt dit eigenlijk? Wat zijn de belangrijkste krachten achter verdichting? Wat betekent dit voor het functioneren van de stad? Hoe gaan we om met aspecten als (auto)mobiliteit en openbaar vervoer? Wat betekent dit voor de publieke ruimte en hoe houden we die leefbaar? Hoe ver kunnen we eigenlijk gaan met verdichten? Zo maar een paar vragen die aan bod komen bij de bijeenkomst ‘Stedelijke Implosie’ die studievereniging Cheops (TU/e) in samenwerking met Architectuurcentrum Eindhoven organiseert op woensdag 20 maart in Natlab. De bijeenkomst (in het Engels) start om 20.00 uur. Toegang: 2,50 euro.

Over de gasten:

Ruurd Gietema kwam in 1996 bij KCAP. Sinds 1999 maakt hij deel uit van het managementteam en sidsn 2002 is hij partner. Hij studeerde aan de TU Delft waar hij in 2002 afstudeerde als stedenbouwkundige. In 2000 ontving hij de Maaskant-prijs voor jonge architecten voor de samenwerking met Bindels / Gietema / Hartzema / Klok, waarin hij werkte aan verschillende stedelijke en ruimtelijke ontwerpprojecten. Hij werkte bij uiteenlopende Nederlandse bureaus waaronder West8, MVRDV en UN Studio.

Sjoerd Soeters studeerde van 1967 tot 1975 bouwkunde aan de TU Eindhoven. Van 1997 tot 2016 werkten hij met Jos Van Eldonk onder de naam SoetersVanEldonk, elk aan hun eigen projecten. Bekende gebouwen die onder verantwoordelijkheid van Sjoerd Soeters werden gerealiseerd zijn onder meer: Circus Zandvoort, de Amsterdam ArenA (co-architect), het Helicon-gebouw in Den Haag, de Piramides in Amsterdam, Haverleij in Den Bosch, het Stadhuis van Zaanstad. Sjoerd Soeters en Joep Mollink hebben per 1 januari 2019 de krachten onder de naam Mollink Soeters PPHP gebundeld en werken met als motto ‘Pleasant Places Happy People’ (PPHP)  waarin de menselijke maat, het menselijke welbevinden en daarmee een gelukkige samenleving de hoofddoelstellingen zijn.

Don Murphy studeerde architectuur aan de Southbank University in Londen. Begin jaren 90 kwam hij naar Nederland voor de postdoctorale studie aan het Berlage Instituut. Sinds 1995 leidt hij het bureau VMX Architects. VMX verwierf bekendheid met de fietsflat bij Amsterdam CS, het hoofdgebouw van de directie Noordzee in Rijswijk, en diverse woningbouwprojecten, (brede) scholen en zorginstellingen. VMX ziet architectuur ook als een kritische en onderzoekende discipline die een nauwe relatie onderhoudt met culturele, economische en maatschappelijke trends.

Urban Implosion

Densification and redevelopment have been high on the urban agenda in recent decades. Ever since the western world has made a definite change from an industrial society to a knowledge and network society, the urban course has changed. Abandoned factory sites or old waterfront areas are rapidly being redeveloped into vibrant creative new urban centres. Residential towers are popping up like mushrooms. Urban silhouettes are now dominated by more and more high-rise buildings. Trends that are also visible in Eindhoven.

But, why and how is this all happening? What are the driving forces behind these processes of densification? (Why) should we be happy with it? What does this mean for people living in cities? How do we deal with aspects such as (car) mobility and public transport? What does this mean for public space and how do we keep it liveable? How far can we actually go with densification of cities? These are just a few questions that will be discussed at the ‘Urban Implosion’ meeting organized by Study Association Cheops (TU/e) in collaboration with Architectuurcentrum Eindhoven on Wednesday 20 March in Natlab. Entrance: 2,50 euro.

About our guests:

Ruurd Gietema joined KCAP in 1996. Since 1999 he has been a part of the management team and partner since 2002. He studied at TU Delft where he graduated in 2002 as an urban planner. In 2000 he was awarded the Maaskant Prize for Young Architects for the collaboration with Bindels/Gietema/Hartzema/Klok in which he worked on a variety of urban and spatial design projects. He worked in various Dutch offices including West8, MVRDV and UN Studio.

Sjoerd Soeters studied architecture from 1967 to 1975 at Eindhoven University of Technology. From 1997 to 2016 he worked with Jos Van Eldonk under the name SoetersVanEldonk, each on their own projects. Buildings that were realized under the responsibility of Sjoerd Soeters include: Circus Zandvoort, the Amsterdam ArenA (co-architect), the Helicon building in The Hague, the Pyramids in Amsterdam, Haverleij in Den Bosch, the City Hall of Zaanstad. Sjoerd Soeters and Joep Mollink have joined forces as of 1 January 2019 under the name Mollink Soeters PPHP. The motto of the firm is ‘Pleasant Places Happy People’ (PPHP): human dimensions, human well-being and thus a happy society are the main objectives.

Don Murphy studied architecture at Southbank University in London. In the early 90s he came to the Netherlands for a postgraduate study at the Berlage Institute. In 1995 Murphy started VMX Architects. VMX gained fame with the bicycle flat at Amsterdam CS, the main building of the North Sea management in Rijswijk, and various housing projects, schools and care institutions. VMX  sees architecture as a critical and investigative discipline that maintains a close relationship with cultural, economic and social trends.

wo 20 maart
Tijd: 20:00
Locatie: Natlab
Aanmelden/tickets/download
Vragen? Mail ons!
Zet in mijn agenda 03/20/2019 20:00 03/20/2019 22:00 Europe/Amsterdam Stadsgesprek: Stedelijke Implosie / Urban Implosion Georganiseerd door Architectuurcentrum Eindhoven Natlab
Contact
Terug naar overzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je inbox